A Karácsonyiak

Karácsonyi Krisztián Norbert gyűjtése

 

 

Karácsonyi (Beodrai nemes és gróf).

A család neve – úgy látszik – a Gratianus kereszt-névből (magyarul Karátson) származott.

A család első ismert őse Gratianus volt, ki a családi hagyomány szerint Francziaországból származott és 1591-ben telepedett le a moldvaországi Badocsányban. Innen a család Erdélybe került, hol a Karátson nevet vette föl s egykorú okiratokban az új név mellett még a régit is ott találjuk zárójelben. A család birtokában levő ereklyék szerint a család már a beköltözés előtt is nemes volt és czímerlevelét valószínűleg az egyik erdélyi fejedelemtől nyerte. Kristóf Gáspár (sz. 1652.) fia Kristóf a Szolnok-dobokai mikulai birtokért pereskedett. Az erdélyi fejedelmek és magyar királyok a család nemességét többször megerősítették. Így Mária Terézia királynő is, ki Kristóf és fivérei részére új nemeslevelet állított ki. Kristóf első fia Deodat (Bogdán) 1781-ben 103.000 forintért megvette a kincstártól Beodrát, melyre királyi adományt is nyert és a Karátsonyfalvi előnevet a Beodraival cserélte föl. Testvére Simon. – Adeodatus fiától Kristóftól származik a ma is virágzó nemesi ág, míg a grófi ágnak Lázár volt az őse. Lázár (sz. 1759.) Torontál vármegye alispánja és később országgyűlési követe. Körülbelül 300.000 forintra rúgó összeget adományozott jótékony czélra, alapítványokat tett a Ludovikában és a franczia háborúk idején 100 főből álló inszurrekcziós csapatott állított ki; érdemei elismeréséül Ferencz király a grófi ranggal akarta megjutalmazni, hanem ő ehelyett inkább a nagy- és kiszsámi uradalmakat kérte donáczióba, melyeket meg is kapott. 1805-ben megvette gróf Draskovits Ferencztől Bánlakot, Dolaczot, Offszeniczát, Szókát és Partost. Leánya gróf Keglevich Sámuelhez ment nőül; fia Lajos (sz. 1793.), neje: Starhemberg Mária Lujza birodalmi grófnő. Ennek fia Guido (sz. 1817, † 1885.) 1842-ben Temes vármegye főszolgabírája, 1848-ban honvédőrnagy, a pesti nemzetőrök parancsnoka; majd menekülnie kellett és birtokait elkobozták. Kegyelmet nyervén, 1867-ben a csákovai kerület országgyűlési képviselője, cs. kir. kamarás, v. b. t. t., az I. osztályú vaskoronarend vitéze stb., 1858 decz. 28-án birodalmi grófi rangot nyert, melyet 1874 márcz. 14-én legfelsőbb elhatározással Magyarországra is kiterjesztettek. 1851-ben nőül vette Puchói és Csókai Marczibányi Mária csillagkeresztes és palotahölgyet. Leányai: Adrienne, Melanie, Guidobaldina, Mária, Ilma és Ilona. Fiai: Aladár (szül. 1859.), országgyűlési képviselő, cs. és kir. kamarás, a főrendiház tagja. Birtoka: Beodra. Jenő (szül. 1861.) Európának majdnem valamennyi államát és Afrika egy részét beutazta. A bánlaki hitbizományi uradalmat mintagazdasággá fejlesztette. 1890-ben cs. és kir. kamarássá nevezték ki. 1896 óta a zichyfalvai kerület alkotmánypárti képviselője és a vízügyi bizottság elnöke. Mielőtt megválasztották, tevékeny részt vett a főrendiház tanácskozásaiban; jelentős szerepe van a megyei életben is. 1896-ban budai palotájában fényes estélyt adott, melyen megjelent a király is egész udvartartásával és a Budapesten időző főherczegekkel. 1908 őszén pedig XIII. Alfonz spanyol király és neje Viktória Ena királyné tiszteletére adott estélyt, melyen résztvett királyunk is. Érdemeiért a v. b. t. t. czímet nyerte. Ezenkívül a vaskorona- és a spanyol III. Károly-rend nagykeresztese, a souverain máltai lovagrend tb. lovagja, a torontálmegyei nemz. munkapárt társelnöke, a torontálvárm. közműv. egyesület elnöke, a bpesti önk. mentőegyesület elnöke s mint ilyen, megkapta a német császár hozzájárulásával a Deutsche Gesell. f. Samariter u. Rettungswesen-től az Esmarch orvosi érmet. Sokat áldoz jótékony és közhasznú czélokra és a vármegye monografiájának kiadhatását is 2000 koronás adományával mozdította elő. Felesége Andrássy Karolina grófnő, csillagkeresztes és palotahölgy. 1907-ben a trónörökös őt választotta kíséretébe a spanyol király esküvőjére. Kamilló (szül. 1863, † 1908.), cs. és kir. kamarás, 1895 óta a főrendiház örökösjogú tagja volt. A fent említett Kristóftól származik a nemesi ág. Fia: Bogdán. Ennek fia: I. László, 1827-ben Torontál vármegye szolgabírája, 1836–48-ig alispánja, 1843-ban országgyűlési követe, 1848-ban pedig főispánja. Antal 1848-ban országgyűlési képviselő († 1882.), I. László († 1869.). Fiai: Ferencz († 1881.) és II. László. Ferencz fia, Andor. A nemesi ág birtoka Beodra; a grófi ág ottani birtokait felparczellázták.

Czímer (grófi): négyelt paizs, a 3. és 4. közé beékelt ötödik mezővel és vágott szívpaizszsal. Ebben fent vörösben koronás kétfejű aranysas, lent ezüstben fekete mérleg. A nagy paizs 1. és 4. kékben szemközt fordult koronás syrén, halfarka jobbra (balra) hajlik, baljában (jobbjában) pedig balra (jobbra) ezüst kettős keresztet tart, másik kezét csípőjére illeszti; 2. veresben jobbra fordult, két hátsó lábán álló ezüst-bika, arany nyakövvel, arany szarvakkal, patákkal és farkkal. 3. Veresben egyenesen álló szemközt fordult medve, jobbjában vízszintesen tartott karddal, melynek hegyét baljával fogja. 5. Ezüstben ágaskodó, jobbra fordult kék párducz torkából és füleiből kitörő tűzzel, jobbjában babérkoszorús kivont kardot, baljában levágott török főt tartva. Grófi korona. Öt sisak. Sisakdíszek: 1. (középső) szívpaizsbeli sas. Takarók veresarany-veresezüst. 2. A paizsbeli medve. Takarók: veresezüst. 3. Növekvő syrén. Takarók kékezüst. 4. Növekvő bika. Takarók: veres-ezüst. 5. Növekvő párducz. Takarók: kékezüst.

 

Karátsonyi.

  

Karátsonyi (karátsonyfalvi és beodrai), gróf. A család neve – úgy látszik – a Gratianus kereszt-névből (magyarúl Karátson) származott. A család kimutatható első őse Gratianus (a hagyomány szerint Bábó ex linea Lusignan-tól származik) 1591. Moldvában élt. Innen a család Erdélybe került, hol a Karátson nevet veszi fel, de zárójelben megtartja régi nevét is. Ugyanilyen változáson ment át a család czímere is; a bevándorlás idejében a czímerben látható Meluzina tükröt tartott kezében, ezt később a magyar czímerből kölcsönzött kettős kereszttel cseréli fel. A család – a családi ereklyék bizonysága szerint – már beköltözése előtt is nemes volt. A mikolai és karátsonfalvi birtokokat az erdélyi fejedelemtől kapták. Az erdélyi fejedelmek és magyar királyok a család nemességét többször megujitották és megerősítették, úgyszintén Mária Terézia királyné is. Kristóf fia Deodat-Simon 1781. a 20.000 holdas beodrai birtokot kapja királyi adományba s felveszi a „beodrai" előnevet. Az utolsó török háboruban saját költségén állit ki felkelő csapatot, melynek zászlója – a család czímerével ellátva – ma is a család birtokában van. A háború után bekövetkezett éhínség alkalmával az éhező népnek ő nyitotta meg magtárait.

A birodalmi grófi rangot 1858. decz. 25., az örökös főrendiházi tagsági jogosultsággal összekötött magyar grófi méltóságot pedig 1874. márcz. 14. K. Guidó kapta. Ennek az ágnak őse Lázár (szül. 1759.), torontáli alispán, utóbb országgyűlési követ. Mintegy 300.000 forintra rugó összegeket adományozott jótékony czélra, alapítványt tett a Ludovicában, s a franczia háboruk idején 100 főből álló felkelő csapatot állított ki. Érdemei elismeréseül Ferencz király a grófi ranggal akarta megjutalmazni, de ő e helyett a nagy- és kis-zsámi uradalmat kérte donátióba, amit meg is kapott. 1785-ben megvette Draskovich bántól a bánlaki uradalmat, amely a török hódoltság alatt a temesvári pasának nyári tartózkodási helye volt. Unokája Guido (szül. 1847., megh. 1885.) 1841-ben Temes megye főszolgabírája, 1848-ban honvéd őrnagy, a pesti nemzetőrök parancsnoka, majd menekülnie kellett, birtokait pedig elkobozták. Később kegyelmet nyervén, 1867. a csákovai kerület országgyűlési képviselője, 3611865. csász. és királyi kamarás, utóbb valóságos belső titkos tanácsos, az elsőosztályú vaskorona rend vitéze, stb. Őseinek példáit követve, több nagyobb összegü hazafias és jótékonysági alapítványokat tett. 1851-ben nőül vette puchói és csókai Marczibányi Mária csillagkeresztes- és palotahölgyet, a híres Marczibányi-család utolsó sarját. Fiai: Aladár, 1891. csász. és kir. kamarás és Jenő 1890. cs. és kir. kamarás, Európának csaknem minden államát beutazta, utazott Afrikában is, a bánlaki hitbizományi uradalmat mintagazdasággá fejlesztette, 1896. óta a Zichy-falvai kerület országgyülési képviselője. Jelentős szerepet tölt be az arisztokrata társaságban és a megyei életben. Még élénk emlékezetünkben van az 1896. s 1908. évben budai palotájában rendezett fényes estélyei, melyeken egész udvartartásával s a Budapesen időzött főherczegekkel Ő Felsége I. Ferencz József királyunk, a másodikon pedig XIII. Alfonz spanyol király és neje is részt vettek. Valóságos belső titkos tanácsos, a Vaskorona-rend és a spanyol királyi III. Károly-rend nagykeresztese, a török Ozmán-rend I. oszt. keresztese, a Souverain máltai lovagrend stb. diszlovagja, a torontálmegyei közmivelődési egyesület elnöke, a budapesti önkéntes mentőegyesület elnöke, az Emarch orvosi érem tulajdonosa stb. Felesége Andrássy Karoline grófnő csillagkeresztes és palotahölgy.

A család nemesi és grófi ágon virágzik, czímere: 1. a nemesi: négyelt paizs ezüst szív-paizszsal, ebben mérleg; a nagy paizs 1. és 4. kék mezőjében arany kettős keresztet tartó szyrén, a 2. és 3. vörös mezőben arany szarvú fehér ökör; sisakdísz: könyöklő pánczélos kar kardot tart; takarók: kék-ezüst vörös-arany. – 2. A grófi: négyelt paizs, a 3. és 4. mező közé beékelt mezővel és vágott szívpaizszsal, ebben fönn vörös mezőben koronás arany kétfejű sas, lenn ezüst mezőben fekete mérleg; a nagy paizs: 1. és 4. kék mezőben szemközt fordult koronás szirén, halfarka jobbra (balra) hajlik, baljában (jobbjában) pedig balra (jobbra) ezüst kettős keresztet tart, másik kezét csipőjére illeszti; a 2. vörös mezőben jobbra fordult, két hátsó lábán álló ezüst bika, arany nyakörvvel, arany szarvakkal, patákkal és farkkal; a 3. vörös mezőben egyenesen álló, szemközt fordult medve, jobbjában vízszintes kardot tart, baljával pedig annak hegyét fogja; az 5. befelé hajlott szélü beékelt ezüst mezőben ágaskodó jobbra fordult kék párducz, torkából és füleiből kitörő tűzzel, jobbjában babérkoszorus kivont kardot, baljában levágott törökfejet tart; grófi korona; öt sisak: az elsőnek (középső) disze: a sas, takarók: vörös-arany, vörös-ezüst, a 2-iké: a medve, takarók: vörös-ezüst; a 3-iké a növekvő szirén, takarók: kék-ezüst; a 4-iké: növekvő bika, takarók: vörös-ezüst; az 5-iké: növekvő párducz, takarók: kék-ezüst, valamennyi mint a paizsban; paizstakarók: jobbról  koronás kétfarkú oroszlán, balról koronás arany griff, mindkettőnek nyakán aranyláncz csüng alá; jelmondat: Pietate Honore et Perseverantia. –