Karátsonyi

 

 

-család (karátsonyfalvi és beodrai gróf), ősei a XVI. sz.-ban mint birtokos nemesi család Erdélyben szerepeltek.

K. Kristóf, született 1684., fia Adeidatus az utolsó török háboru alatt harcosok állítása által kiváló érdemeket szerzett és Beodra mezővárosával 18,000 holdat kapott donációba, a család ezentul a beodrai előnevet is felvette.

A családnak még egy másik őse nyert Magyarországban donációt: K. Lázár, torontálvármegyei alispán, később országgyülési követ, tagja lévén azon József főherceg palatinus által egybehivott deputációnak, mely a mezőgazdaság és lótenyésztés szabályozásának keresztülvitelével megbizva volt; hazafisága, valamint a közjóérti áldozatkészsége körül érdemeket szerzett és közhasznu intézeteknek, nevezetesen a Ludovikának nagyobb pénzösszeget (10,000 frtot) adományozott, ugyszintén a franciák ellen vívott háboruban saját költségén 100 főre rúgó inszurgens-csapatot állított és még ezenkivül háborucélokra 30,000 forintot fordított. Szolgálati jutalmául Ferenc császár neki a Temes vmegyében fekvő nagy-zsámi uradalmat adományozta. –

K. Guido, szül. 1817 aug. 7., meghalt Buziáson 1885 szept. 15. K. Lajos és Starhemberg Ida grófnő fia; cs. és kir. kamarás, val. belső titkos tanácsos, főrendiházi tag, a vaskorona-rend stb. nagykersztese. 1858. osztrák, 1874. magyar grófságra emeltetett. 1866. országgyülési követnek választották. Leginkább nagyhirü alapítványai révén tette nevét ismeretessé. A magyar tudományos akadémiának különböző irodalmi célokra 40,000 frtos alapítványt tett; Rudolf trónörökös születése alkalmából pedig 100,000 frtos jótékonycélu alapítványa folytán lett neve országszerte ismeretes, 1881. az «erénydíjat» létesítette 20,000 forinttal, mely a franciaországi erénydíjak mintájára vagyontalan, de jó erkölcsü leányok kiházasítását célozza Solymáron és Vörösvárt. - Felesége: puhói és csókai Marcibányai Mária, csillagkeresztes és a királynénak palotahölgye (megh. 1876.).

Fiaik: K. Aladár, szül. Budapesten 1859 febr. 28., volt országgyülési képviselő, cs. és kir. kamarás, főrendiházi tag. Neje pazonyi Elek Margit, csillagkeresztes hölgy. - K. Jenő, szül. Beodrán 1861 okt. 5., cs. és kir. kamarás, főrendiházi tag, hitbizományi birtokos. Neje gróf Andrássy Karolina, csillagkeresztes hölgy. –

K. Camillo, szül. Beodrán 1863 jan.31.

 

Karátsonyi-alapítvány

Karátsonyi Guido gr. 1858 márc. 30. 10,000 forintot adott az akadémiának oly célból, hogy az összeg kamatai a legjobb szindarab szerzőjének adassanak ki. Ezt a 200 arany jutalomdíjat két évre tűzik ki. A pályaműveket minden második, páratlan számu év szept. 30-ikáig kell beadni. A jutalomért fölváltva komoly drámai művek s vigjátékok pályázhatnak. A jutalmat a viszonylag legjobb mű csak akkor kapja meg, ha drámai, szini és nyelvi tekintetben is kitüntetésre méltó; ilyennek hiján a kétszáz aranyat a legközelebbi jutalomdíjhoz csatolják. Ha a jutalom másodízben sem adható ki, a 400 arany az akadémia rendelkezésére marad. (L. M. T. Akad. Almanach 1890).

 

 

  (Forrás: Pallas Lexikon)